بازدید از کمپ

بازدید جناب آقای مهندس هدایت فرماندار شهرستان کوهپایه به اتفاق جناب آقای مهندس ساعدفر معاون فرماندار ، بخشداران شهرستان و اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کوهپایه از کمپ ترک اعتیاد طلوع شهر سجزی. در این بازدید جناب آقای مهندس هدایت فرماندار شهرستان کوهپایه ضمن گفت وگو با مسئولین کمپ ترک اعتیاد و […]

۲۲ اسفند ۱۴۰۱