تلفن داخلی فرمانداری

باسمه تعالی

تلفن های داخلی دفاتر فرمانداری و بخشداری مرکزی

نام و نام خانوادگی تلفن نام و نام خانوادگی تلفن
آقای داود سرحدی ۱۵۵
آقای ماهر ۱۸۰ آقای سیّد احمد تقوی ۱۶۱
آقای امانی ۱۶۰ آقای مجید جعفری شیبانی ۱۳۹
آقای دکتر حسین بهزادفر ۱۳۰ آقای حمیدرضا محسنی پور ۱۷۳
آقای داود غضنفری ۱۷۸ خانم الهه ترشیزی ۱۲۳
اتاق کنفرانس ۱۸۳ خانم مریم رحمتی ۱۹۳
آقای محمّد فرزاد تیموریان ۱۵۳ آقای محمّدرضا خاتمی ۲۰۲
آقای محمّدرضا انصاریپور ۱۷۰ خانم مهناز احمدیان ۹-۱۱۷
آقای سیّد مجتبی نوابی ۱۴۳ خانم فاطمه آقاسی ۱۴۰
آقای قدرت ا… ناظم ۲۰۲ آقای مجید حیدری ۱۳۲
آقای سیّد حمید بحرینی ۱۶۱ آقای مهندس محمّدرضا قبادی ۱۴۸
آقای مرتضی شمس ۲۰۲ آقای مهندس محمّد اخوان ۱۲۴
آقای احمد عقدکی ۱۳۷ خانم طیبه ضیائی ۱۳۸
آقای محمّد حسن سامع ۱۶۴ آقای سیّد مهدی تقوی ۱۳۶(طبقه همکف)
خانم آرزو قوامی ۱۶۹ آقای سیّد مهدی تقوی ۱۶۶ ( طبقه اول)
آقای مصطفی خان احمد ۲۰۶ آقای علی رئیسی پور ۱۸۲
آقای رسول صیادی ۱۲۰ ستواندوم جواد کارپرداز ۱۱۹
خانم مهناز پی سپار ۱۹۳ خانم مریم ماهر ۵۳۲۳۹۹۰۳
خانم رؤیا قرقانی ۱۵۸ آقای محمّد فرزاد تیموریان ۱۵۳