مسئول حراست

حراست
۱- حفاظت فیزیکی اداره
۲-حفاظت از اسناد اداره
۳-حفاظت از اطلاعات پرسنل
۴-حفاظت IT