معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی

 

 

 

سمت : معاون فرماندار
نام : مهندس ساعدفر