معاونت هماهنگی امور عمرانی

سمت : معاون فرماندار
نام :احمد
نام خانوادگی : امانی